TÊN CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số :………../ĐK-CT

(Địa danh), ngày        tháng         năm 20...

 

ĐƠN GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH

THUỐC THÚ Y SẢN XUẤT GIA CÔNG

             Kính gửi:

   Cục Thú y

 

Căn cứ Thông tư số:        ………… ngày …./…./2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản

CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG:

            Tên                   :…………………………………………………....…...

            Địa chỉ             :……………………………..........................................

            Số điện thoại          : ………….. ……………Số Fax …………………..

                     Email:                     :……………………………………..…………

            Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………..…………..

 

CƠ  SỞ NHẬN GIA CÔNG:

            Tên                 :…….…………………………………………………........

            Địa chỉ           :……………………………...............................................         

            Số điện thoại  :……………………Số Fax.....................………….….....

            Email:            :……………………………………..………………….........

Chúng tôi đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công sau đây:

Tên sản phẩm

Giấy chứng nhận lưu hành

Ngày cấp GCN lưu hành

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )