CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội (hoặc ghi địa điểm viết đơn), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

                  

 Kính gửi: Toà án nhân dân ………………………

Người khởi kiện: (ghi họ, tên đệm, tên của người khi ví dụ: Nguyễn Văn A)………….

Địa chỉ: (Ghi nơi cư trú của người khởi kiện ví dụ: Số … đường …. Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)…………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………........................................................... (nếu có)

Người bị kiện: (ghi họ, tên đệm, tên của người khởi kiện ví dụ: Nguyễn Thị B) …………………………. 

Địa chỉ  (Ghi nơi cư trú của người bị khởi kiện ví dụ: Số… đường …. Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân)………………………………………………………..........................……..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………….....…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………................................................................. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ  (ví dụ: Bà Nguyễn Thị C)…………… 

Địa chỉ: (Ghi nơi cư trú của người bị khởi kiện ví dụ: Số… đường …. Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………........…...(nếu có)

.Địa chỉ thư điện tử : ………………………………...............................(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)......................................... 

Địa chỉ:  (Ghi nơi cư trú của người bị khởi kiện ví dụ: Số… đường …. Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân)…………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………........…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..…….............................. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (Ghi rõ những yêu cầu cần tòa giải quyết)

............................................................................................................................ .

Người làm chứng (nếu có/ ghi rõ thông tin của những người làm chứng)......... 

Địa chỉ: (Ghi nơi cư trú của người làm chứng) ..................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………..........…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…............................... (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (Liệt kê những tài liệu giấy tờ kèm theo)           

1....................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) ..................

 

                                                                                                                 Người khởi kiện