CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              TP.HCM, ngày       tháng      năm 20

 

ĐƠN XIN ĐI HỌC

 

                        Kính gửi:

                                                   -     Hiệu trưởng;

                                                   -     Lãnh đạo Phòng/ Khoa ….. ….;

                                                   -     Lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính.

 

Họ và tên:..................................................................................................................

Đơn vị:......................................................................................................................

Chức vụ:....................................................................................................................

Thâm niên công tác:..................................................................................................

Đã dự tuyển kỳ thi ngày………………tại……………………........………………

Nơi học, khóa học, thời gian học, trình độ:..............................................................

Nguồn kinh phí.........................................................................................................

Kế hoạch học tập......................................................................................................

Khả năng đảm bảo công việc trong thời gian đi học.................................................

     

                     DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG          Ý KIẾN  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ              NGƯỜI ĐỀ NGHỊ