CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____***_____

 

ĐƠN XIN RA QUÂN TRƯỚC THỜI HẠN

   Kính gửi: ……………………………………………………………………………......

Tôi tên là……………………………….................................................. sinh ngày........................ 

CMND/CCCD số………………………ngày cấp………………........nơi cấp............................... 

       Hộ khẩu thường trú...........................................................................................................................
          ........................................................................................................................................................... 

    Hiện đang công tác tại:……………………………………………….................................................

       Nay tôi làm đơn này kính mong ……………………………xem xét cho tôi ra quân trước thời hạn.

          Lý do xin ra quân trước thời hạn: …………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                                ...................,ngày...../...../.....
                                                                                                                   Người làm đơn
                                                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)