CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện................................................................   

Tên tôi là             :

Số CMND           :

Ngày cấp            :

Nơi cấp              :

Thường trú tại   :

Tôi làm đơn này kính mong quý chủ tịch xem xét giải quyết cho tôi được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân năm 2018.
Lýdo*:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tôi xin cam đoan những điều trình bày trên là trung thực và xin chịu trách nhiệm với lời trình bày của mình.

Tài liệu gửi kèm:

-Xác nhận của UBND xã về hoàn cảnh gia đình hoặc

- Xác nhận của nhà trường đang theo học hoặc

- Bệnh án/ giấy khám sức khỏe hoặc

- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

                                                                                            ...................,ngày..... tháng..... năm.....
                                                                                                           Người làm đơn
                                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Chú ý:
* Ghi rõ lý do được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự 2015, tài liệu kèm theo phù hợp với lý do nêu trong đơn.