Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

-------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 

 

GIẤY UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày  tháng   năm 20…., tại trụ sở Văn phòng Công chứng ……, địa chỉ: Số …., khu ……., đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 Tôi là:    , sinh năm: , chứng minh nhân dân số do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày , hộ khẩu thường trú tại: số , phường , quận..

Tôi lập Giấy uỷ quyền này với nội dung như sau:

1.        Tôi là  là người được

2.        Người được ủy quyền: bà  Giấy này, tôi uỷ quyền cho ông   sinh năm  , chứng minh nhân dân số   do Công an  cấp ngày   , hộ khẩu thường trú tại số ,  phường  , quận  , thành phố Hà Nội.

3.        Nội dung ủy quyền : Ông ( có chứng minh thư và địa chỉ nêu trên) được thay mặt tôi làm

4.        Thời hạn ủy quyền là  tháng kể từ ngày ký Giấy này.

        Tôi cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm tr­ước pháp luật về các nội dung được tôi uỷ quyền ghi trong Giấy uỷ quyền này.

 

Tôi đã đọc lại nguyên văn Giấy uỷ quyền này, đã hiểu rõ nội dung và ký dưới đây để làm bằng chứng.

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày  tháng   năm Hai ngàn không trăm lẻ chín ( / 20…..) tại trụ sở Văn phòng Công chứng ……….. thành phố Hà Nội, địa chỉ: Số ….., khu …., đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tôi, Nguyễn Văn A - Công chứng viên Văn phòng Công chứng ……., thành phố Hà Nội ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

 

        Giấy uỷ quyền này được lập bởi  có tên và địa chỉ như đã ghi trong giấy uỷ quyền.

- Người ủy quyền tự nguyện lập Giấy uỷ quyền này và cam đoan chịu trách nhiệm về nội dung.

- Nội dung uỷ quyền phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội.

- Vào thời điểm lập Giấy ủy quyền này, người ủy quyền đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Sau khi tự đọc lại toàn văn, người ủy quyền công nhận đã hiểu rõ toàn bộ nội dung và đã ký vào Giấy uỷ quyền này trước sự có mặt của tôi.

Giấy ủy quyền này được lập thành . bản chính (mỗi bản chính gồm 03 tờ, 03 trang), người ủy quyền giữ..bản; Lưu tại Văn phòng Công chứng Gia Khánh thành phố Hà Nội 01bản.

 

Sè c«ng chøng:          /20…./GUQ                QuyÓn  sè: 01/tp/cc-scc/ h®gd

                                                              

                                                                      CÔNG CHỨNG VIÊN

 

 

 

                                                                NGUYỄN VĂN A