CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

                                           - Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015.

                                           - Căn cứ vào các văn bản pháp luật  hiện hành.

  Hôm nay, ngày...... tháng...... năm 20...... ; tại địa chỉ:…………………………………………………… chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:................................................................................................................................... 

Địa chỉ:.................................................................................................................................... 

Số CMND: .................................Cấp ngày: ............................Nơi cấp:.................................. 

Quốc tịch:................................................................................................................................ 

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:..................................................................................................................................... 

Địa chỉ:..................................................................................................................................... 

Số CMND: .................................Cấp ngày: ............................Nơi cấp:................................... 

Quốc tịch:................................................................................................................................ 

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................