CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- o0o ---------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay, vào hồi........ giờ........ ngày........tháng........năm 2018, tại Trại giam .................................................... Chúng tôi cùng lập giấy ủy quyền với thành phần và nội dung như sau

I. BÊN ỦY QUYỀN

1. Họ và  tên:...............................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Quốc tịch: Việt Nam.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

1. Họ tên: ..................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Quốc tịch: Việt Nam.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Hiện tại tôi (Họ tên.......................................) đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam ............................................................................, theo Bản án số.......... ngày ......... của Tòa án nhân dân ................. Bản thân tôi không trực tiếp có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện ................., để nhận lại tài sản mà tôi được trả lại theo Quyết định Thi hành án số.............. ngày ................  của Chi cục Thi hành án dân sự huyện.....................

Nay tôi ủy quyền cho......................................., địa chỉ: ........................................................................................................ đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện .............. nhận lại tài sản cho tôi theo Quyết định Thi hành án số ................. ngày.................... của Chi cục Thi hành án dân sự huyện.................

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày........ tháng...... năm.......

IV. CAM KẾT

1. Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

2. Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

 

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... Bản.

 

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

                                                      XÁC NHẬN CỦA TRẠI GIAM

CÁN BỘ QUẢN GIÁO

GIÁM THỊ