>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại

-----------------------------------------------------------------------

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

PHIẾU CHI

Ngày  tháng   năm 2013

Quyển số: ...........

Số: .........................

Nợ: .........................

Có: .........................

 

Họ và tên người nhận tiền: ....................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Lý do chi: ..............................................................................................................

Số tiền: ....................................................(Viết bằng chữ): ...................................

................................................................................................................................

                                                                          Ngày ...tháng ...năm ...

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): .............................................................................

+ Số tiền quy đổi: ............................................................................................................

------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: