Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------------------

TOÀ ÁN.....................(1)

Số:...../....../QĐ- ĐG (2)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày...... tháng ...... năm......

 

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

 

Toà .......................................................................................................................

Căn cứ vào Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu định giá tài sản đang tranh chấp
(hoặc sau khi xem xét thoả thuận về mức giá đối với tài sản đang tranh chấp)
của...............................................................................................................................(3)

là ................................................(4) trong vụ án ............................................. (5);   

Xét thấy việc tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp là cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

1. Tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp: ...............................................................

...........................................................................................................................(6).

2. Thành lập Hội đồng định giá tài sản đang tranh chấp gồm có các ông (bà) sau đây:

a) Ông (Bà) .................................................chức vụ.............................................. công tác tại ..............................................................là Chủ tịch Hội đồng

b) Ông (Bà) ................................................ chức vụ............................................. công tác tại ..............................................................là Uỷ viên Hội đồng

c) Ông (Bà) ................................................ chức vụ............................................. công tác tại ..............................................................là Uỷ viên Hội đồng

d) Ông (Bà) ................................................ chức vụ............................................. công tác tại ..............................................................là Uỷ viên Hội đồng

3. Hội đồng định giá có nhiệm vụ xem xét quyết định về giá đối với tài sản đang tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ định giá và đưa ra kết quả định giá.

4. Việc định giá được bắt đầu tiến hành vào hồi.......giờ......phút ngày.......tháng....năm tại .......................................................................................... (7).

 

Nơi nhận:                                                         TÒA...........................................

                                                                   Thẩm phán

(Ghi cụ thể cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ 
đương sự có yêu cầu Toà án thu thập chứng cứ; và lưu hồ sơ vụ án)

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01d:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao thì ghi: Toà án nhân dân tối cao Toà phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 01/2005/QĐ-ĐG).

(3) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của người làm đơn yêu cầu định giá tài sản hoặc của các bên thoả thuận về mức giá đối với tài sản.

(4) Ghi địa vị pháp lý của người làm đơn trong vụ án hoặc của các bên thoả thuận về mức giá đối với tài sản.

(5) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.

(6) Ghi cụ thể loại tài sản và số lượng tài sản cần định giá.

(7) Ghi cụ thể địa điểm tiến hành định giá tài sản.

--------------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;