Phụ lục số 05:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHÔN MỐC, XÂY TƯỜNG VÂY BẢO VỆ MỐC ĐỊA CHÍNH

 

Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn) . . . . . . . . . . . . . ..

 

(Tên đơn vị đo đạc)……… thông báo cho UBND xã (phường, thị trấn) ………..… biết, ngày……tháng……năm…….  (tên đơn vị đo đạc)………… đã chôn (gắn)…….. (số lượng mốc) mốc địa chính và tường vây số hiệu…..…. tại ……….. phục vụ cho công tác đo đạc bản đồ địa chính.

Số mốc địa chính và tường vây trên sẽ được bàn giao cho UBND xã (phường, thị trấn) và công chức địa chính xã (phường, thị trấn) khi công trình hoàn thành./.

 

Nơi nhận:                                                                

- Như trên;                                                                         - Lưu hồ sơ nghiệm thu.

ĐƠN VỊ ĐO ĐẠC

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)