Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------

1.TỈNH/THÀNH PHỐ

………………………

TỜ KHAI

CHỨNG MINH NHÂN DÂN

3. Số……………

 

2 ………

 

5. Họ tên (1) ……………………………...............Nam/nữ…........................…..

6. Tên gọi khác:…………………………………..............................……………

7. Sinh ngày:……/…….../…...…tại………………..….........................…………

8. Nguyên quán: ……………………….….…………................................………

9. Nơi ĐKHK thường trú: ……………………………………….………………

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

11.Dân tộc:……..12. Tôn giáo:…………………..13.Trình độ học vấn:……….

14. Họ tên cha:……………………………………………………………………

15. Họ tên mẹ:……………………………………………………………………

16. Họ tên vợ, chồng:…………………………………………………………….

17. Chứng minh nhân dân cũ số……………..cấp ngày………nơi cấp………….

18. Dấu vết riêng và dị hình:……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

                 20 ……, ngày…….tháng…….năm 200

                                                                      NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

                                                                        (Ký, ghi rõ họ và tên)

#31;#31;#31;#31;#31;#31;#31;#31;#31;#31;#31;#31;#31;#31;#31;#31;#31;#31;#31;____________________

(1)Viết chữ in hoa đủ dấu.