Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ

 

Kính gửi: (1) .......................................................................

 

Họ và tên người khai:........................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)...................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)........................................................

Đề nghị ......................................................  đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:

Người giám hộ:

1. Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính       

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................

Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: ....................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).................................................................

2. Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính       

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................

Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: .....................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..................................................................

Người được giám hộ:

Họ và tên: ...............................................................Giới tính:............................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................

Nơi sinh: (4).......................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:..........

Nơi thường trú/tạm trú: (2)...................................................................................

Theo Quyết định công nhận việc giám hộ số ..............................  do .................

........................................................................ cấp ngày... tháng ...  năm .........

Lý do chấm dứt việc giám hộ:...........................................................................                   

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: ...................... , ngày ...  tháng ...  năm .......

                                                                                                                            

 

 

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Chú thích:

(1) Gửi UBND hay Sở Tư pháp thì ghi rõ tên UBND/tên Sở Tư pháp.

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú  thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4)Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên nước, nơi trẻ em đó được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len; Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức)

-------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;