Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

(Dùng cho việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài)

 

Kính gửi: (1)........................................................................................

Họ và tên người khai: .........................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2).......................................................................................................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3) .................................................................................................

Quan hệ với người đã chết: ......................................................................................................................

Đề nghị(1)...........................................................................   đăng ký khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ...........................................................................................  Giới tính: .....................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................................

Dân tộc: ......................................................................................................  Quốc tịch: ..........................

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng: (2) ..........................................................................................................

Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (4) ......................................................................................................

Đã chết vào lúc: ....................... giờ ...............  phút, ngày ..................  tháng ...............  năm ....................

Nơi chết: ..................................................................................................................................................

Nguyên nhân chết: ....................................................................................................................................

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: (5).................................................................... do...................

..........................................................................................  cấp ngày .........  tháng .........  năm .................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Làm tại: ............................................. , ngày .........  tháng ........  năm ...............

 

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

............................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký khai tử.

 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và xóa cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

 (4) Nếu ghi theo số Hộ chiếu, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “Hộ chiếu”.

(5) Nếu ghi theo số Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay thế Giấy báo tử”; nếu ghi theo số Giấy tờ thay thế Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”.

---------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

8. Dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài 1900.6162;