>> Tải mẫu Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

-------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ….ngày…tháng….năm…

 
BẢN TÍNH GIÁ BÁN

NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

 

                                                                                             

Địa chỉ nhà:.............................................................................

Tên người mua:........................................................................

  1. Hiện trạng nhà ở:

-         Loại nhà:…………………….(nhà phố, nhà ở chung, nhà tầng)

-         Cấp, hạng nhà:.........................................................

-         Nền, sàn:.................................................................

-         Tường:....................................................................

-         Mái:.........................................................................

-         Diện tích sử dụng:……..m2

+ Trong đó:

Diện tích ở:..................... m2

Diện tích phụ.................. m2

Diện tích đất ở................ m2

  1. Giá bán nhà ở:

a/  Giá nhà ở:

Giá bán nhà ở = giá trị còn lại của nhà ở x Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng.

(Bằng số):........................................................................

b/  Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng:

Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng = (ghi rõ số liệu theo công thức tính).............

.........................................................................................

(Bằng số):..........................................................................

Giá bán nhà ở = (a + b):.....................................................

(Ghi bằng chữ):.................................................................

Có kèm theo biên bản ngày……………..về xác định giá trị còn lại của nhà ở.

 

 

 
 

DUYỆT UBND

CÁN BỘ

Tính giá

ĐD HỘI ĐỒNG

Bán nhà ở

ĐẠI DIỆN

Bên bán