Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*).......................................………...............

Tên tôi là:…………………......................................CMND (Hộ chiếu)   số............................., cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp..............

Thường trú tại:.........................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Số ĐT:................................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây:

Địa chỉ nhà ở (căn hộ):...........................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.......................m2. Số tầng (tầng):.............................

Kết cấu nhà:…..........……….................................................................................

Cấp, hạng nhà ở:................................................................ ……………………….

Năm xây dựng:.......................................................................................................

DT sàn nhà phụ...................m2 (nếu có).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.............................................

cấp ngày............./............../................

Tên chủ sử dụng đất (**).........................................................................................

.................................................................................................................................

DT đất ở............................m2.

Sử dụng riêng:.........................m2.

Sử dụng chung: ..................................m2

Thửa đất số:.............................................................................................................

Tờ bản đồ số...........................................................................................................

Đất được giao: ................... ....Đất thuê, mượn: ........ ...................HĐ thuê đất số:.....................................

Thời gian thuê (mượn) từ: ngày..........tháng... .........năm ..  .........đến ngày...........tháng....  ......năm..........

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1..........................................................................................................................

          2..........................................................................................................................          3......................................................................................................................

       Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

Xác nhận của UBND cấp xã                  .............., ngày ....... tháng ......năm..........

(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy                          Người viết đơn

chứng nhận có nhà ở thuộc diện quy định tại                            (Ký, ghi rõ họ tên)

điểm g hoặc điểm h khoản 1 Điều 43 của Nghị định

số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ)                

 

(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

(**) Ghi tên các chủ sử dụng đất đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở.
 

Mẫu BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ Ở, ĐẤT Ở  (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỦ NHÀ TỰ ĐO VẼ) 

 

      Xác nhận của …………………           .............., ngày ....... tháng …năm.........

(Xác nhận của phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nếu là cá nhân có nhà ở tại đô thị, xác nhận của UBND xã nếu là cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn).