Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

ĐƠN ĐỂ NGHỊ CẤP GIẤP PHÉP XÂY DỰNG [1]

Kính gửi: .............................. ..............    2

.............................. ..........................

1.      Chủ đầu tư:

-         Họ và tên:  ........................................................Sinh năm..............................        

-         Số CMND: .................Nơi cấp……... cấp ngày: ....... tháng ……. năm ……

-         Địa chỉ thường trú: ........................................................................................

Số nhà: .................................đường: ......................................... Phường (xã):      

Quận (huyện):      Tỉnh (thành phố):      

Số điện thoại:         

2.      Địa điểm xây dựng:

Lô đất số........................................diện tích: ..............................................    

Tại số nhà:..............đường: ......... Phường (xã): .............................................

Quận (huyện): .................................................... Tỉnh (thành phố):...............

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất số: ......................do: ............

cấp ngày: ..........................

3.       Nội dung xin phép xây dựng:

Loại công trình:       q Xây dựng mới                      q Cải tạo, sửa chữa

Diện tích xây dựng tầng trệt :.......................m2

Số tầng: ....................................................…..., chiều cao (m):………………      

Tổng diện tích xây dựng (m2):.......................................................................        

4.      Tên đơn vị hoặc người thiết kế (nếu có):            

Địa chỉ nơi đặt trụ sở đơn vị, hoặc địa chỉ thường trú của người thiết kế:

...................................................................................................................

Số nhà: ......đường: ……….phường (xã): .......quận (huyện): …Tỉnh (thành phố): ..........

Số điện thoại: ……………........………………

5.Thời gian hoàn thành công trình:

Dự kiến ............... tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý theo quy định của luật pháp.

 

 

Xác nhận của UBND Phường (x, thị trấn) [2]

(Ký tên, đóng dấu)

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng.......năm.......

Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết  định số:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của ủy ban nhân dân thành phố

[2] Xác nhận của UBND phường (x, thị trấn) nơi xây dựng công trình về nội dung khai ở  mục 2 của đơn