CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**********

 

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG

KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH

Số: ....../HĐLCKTKT

Căn cứ ……………… ngày ………..của …………. Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số……./…….. ngày …………… (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành ………….

Căn cứ Nghị định số ………….. ngày ………….. của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày....tháng.....năm.........(nếu có).

Căn cứ .........................................................................................................

Hôm nay, ngày......tháng.......năm.......... tại: ..................chúng tôi gồm có:

 BÊN CHỦ ĐẦU TƯ 

            Tên doanh nghiệp: .............................................................................

            Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................

            Điện thoại:............Telex:................ Fax: ............................................

            Tài khoản số: .........................Mở tại ngân hàng: ...............................

            Đại diện bởi: ........................... Chức vụ: ...........................................

            (Giấy ủy quyền số: ........................................................ (nếu ký thay)

            Viết ngày ....................... Do................... chức vụ ........................ ký.

            Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG

            Tên doanh nghiệp:.................................................................................

            Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................

            Điện thoại: ................Telex:................. Fax: .........................................

            Tài khoản số: ............................. Mở tại ngân hàng: ............................

            Đại diện bởi: ...................................Chức vụ: ........................................

            Giấy ủy quyền số: .............................................................(nếu ký thay)

            Viết ngày .....................Do .....................chức vụ .................. ký.

            Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

            Hai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc

            Bên A giao cho Bên B lập:

            1. LCKTKT của công trình ................................. phải quán triệt những số liệu do kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình.

            2. Nội dung bản luận chứng phải thể hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

            3. Bên B phải đảm bảo viết LCKTKT cho công trình ......................được Bên A chấp nhận và cấp trên của Bên A đồng ý xét duyệt.

Điều 2: Thời hạn lập LCKTKT

            Bên B đảm bảo hoàn thành bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật của công trình trong ............ tháng sẽ giao cho Bên A ngày........................................................ .............

Điều 3: Giá trị hợp đồng

            Bên A sẽ trả cho Bên B sau khi bản LCKTKT của công trình...................... được thẩm tra, xét duyệt và công nhận.

            Tổng cộng là: ............................................ đồng.

Điều 4: Phương thức thanh toán

            Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo phương thức:...........................................

Điều 5: Trách nhiệm Bên A

            1. Cung cấp đầy đủ kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình.

            2. Giao đầy đủ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình cho Bên B.

            3. Sẵn sàng cung cấp những thông tin, số liệu đã có khi Bên B yêu cầu.

            4. Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn lệ phí hợp đồng cho Bên B.

Điều 6: Trách nhiệm Bên B

            1. Việt đúng và đầy đủ nội dung, yêu cầu về quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu xây dựng công trình mà Bên A đặt ra.

            2. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoặc viết lại thì Bên B phải thực hiện cho tới khi được cấp xét duyệt chấp nhận.

            3. Phải bảo đảm hoàn thành khẩn trương, đúng thời hạn.

Điều 7: Điều khoản thi hành

            1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày .....tháng......năm....... đến ngày ngày .....tháng......năm.......

            2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về HĐKT.

            3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết.

            Hợp đồng này được lập thành [SO BAN] bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ [SO BAN] bản.

            ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN A

                 Chức vụ                                                                                      Chức vụ

            Ký tên, đóng dấu                                                                    Ký tên, đóng dấu

 

 

-------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;