Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 Cho dự án, công trình thuộc dự án ..................

 

Kính gửi: ... . (cơ quan cấp GPXD). . . . . . . . . . . .. . . . . .

 

1. Tên chủ đầu tư­:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .............................. .......

- Ngư­ời đại diện  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . .

- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . ......  . ......

 Sè nhµ:  . . . . . . . .§­­êng. .   .. .. . . . . . . Phư­êng (x·). . .. .  . . . ......... ..

 Tỉnh, thành phố: . . . . . .. . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .................. . . ..

 Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . .. . .

2. Địa điểm xây dựng: . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . .

- Lô đất số  . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .Diện tích . . . . ... .. . . ........ . .m2.

- Tại: . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . . Đư­ờng: . . .. . . . . . . . .. . ......... .. . .

- Phư­ờng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). .......... . . ...... . .  . .  

- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . .

3. Nội dung đề nghị cấp phép: . . . .. ...... . . . . . . . . .  . ...... . . .  . . . . . ..

- Tên dự án:............................................................................................

- Đã được: ..............phê duyệt, theo Quyết định số: ........... ngày............

- Gồm: (n) công trình

  Trong đó:

+ Công trình số (1-n):   (tên công trình)

- Loại cụng trình: ....................................Cấp công trình: .......................

- Diện tớch xây dựng tầng 1: ..............................................................m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rừ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rừ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rừ số tầng hầm, tầng trờn mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Nội dung khác:..........................................................................................

4. Tổ chức t­ư vấn thiết kế: .. . . . . . . . . . . ....................... . . . . . . . . . . . . . .

+ Công trình số (1-n): ..................................................................................

- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .............. . . . . . . . . 

- Điện thoại . . . . . . . . . .......... .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ..........cấp ngày:.............

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: .  .......................................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đ­ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                                                                       ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....

2 -                                                                                                                             Ngư­ời làm đơn

                                         (Ký ghi rõ họ tên)