Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình quảng cáo)

 

Kính gửi: ..............................................................

 

1. Tên chủ đầu tư: ...........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ..............................................m2.

- Tại: ....................................................................................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: ...............................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ............................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .....................

- Diện tích xây dựng: .................m2.

- Cốt xây dựng:...........................m

- Chiều cao công trình: ...............m

- Nội dung quảng cáo:.....................................................................................

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ......................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ......................

- Địa chỉ: .........................................................................................................

- Điện thoại: ………………….........................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: .......................................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)