Theo quy định của luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn luật đất đai hiện hành thì cá nhân có quyền đăng ký (xin) ghi nợ tiền sử dụng đất trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

 

Giới thiệu Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất và hướng dẫn cách viết:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------- 

 

ĐƠN GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Kính gửi:                   - Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện):………

                                   (hoặc UBND xã, phường, thị trấn………………………..).

                                   - Chi Cục thuế…………………………………………….

 

Tôi tên:……………………………………………………………………

Thường trú:……………………………………………………………………

Hiện Tôi đang lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc đang lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất) đối với khu đất có vị trí:

-            Thửa đất số: …….…….….; Tờ đồ số: …………theo bản đồ…………..…;

-            Địa chỉ tại:................................................................................................

-            Địa chỉ cũ (nếu có):…………………………………………………………

Do gia đình chúng tôi chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước nên kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho gia đình chúng tôi được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có quy định khác, tôi cam kết sẽ thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Người làm đơn

(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 
Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực đất đai, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được hỗ trợ trực tiếp.