Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

----------------------------------------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 ….Ngày…tháng…năm…

 

 ĐƠN XIN THUÊ LẠI ĐẤT

 

          Kính gửi:................................................................

(Ghi rõ tổ chức kinh doanh cơ sở hạ tầng và cho thuê lại đất)

  1. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê lại đất:......................................
  2. Địa chỉ:......................................................... Điện thoại:...................
  3. Vị trí khu đất xin thuê lại:...................................................................
  4. Diện tích thuê:...................................................................................
  5. Thời hạn thuê:...................................................................................
  6. Mục đích sử dụng:............................................................................
  7. Cam kết:

-        Sử dụng đất đúng mục đích của khu công nghiệp (khu chế xuất) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

-        Trả tiền thuê đất đủ đúng hạn;

-        Các cam kết khác (nếu có)…..

 
 

  Tổ chức (hoặc cá nhân)

  (Ký và ghi rõ họ tên)