CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hành phúc

 

................., ngày......tháng.....năm...............

 

GIẤY XÁC NHẬN CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT BẤT ĐỘNG SẢN

 

    Kính gửi: UBND xã, phường, thị trấn.......

 

 Tôi/Chúng tôi là:

Ông:........................................................................ Sinh năm: ...........................

CMND số: ………..... do Công an ...................... cấp ngày ..................................

Vợ là bà ........................................... Sinh năm: ……...……………………………

CMND số: ........................... do Công an …………………. cấp ngày ................. Chúng tôi cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại:  Số ……………

 

Bằng văn bản này tôi xin cam kết, trình bày và đề nghị Quý cơ quan xác nhận cho tôi/chúng tôi là chỉ có duy nhất một bất động sản đến thời điểm hiện nay, cụ thể như sau:

Ngày.../..../....... tôi/chúng tôi đã được UBND..............cấp cho Giấy chứng nhận............ đối với nhà/nhà đất tại......................... theo Quyết định .......... Đây là căn nhà duy nhất của tôi/chúng tôi, ngoài ra tôi/chúng tôi không còn bất động sản chung/riêng nào hết.

Tôi/chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước Quý cơ quan, trước pháp luật về toàn bộ nội dung trình bày tại văn bản này, nếu có bất kỳ sự lừa dối, che dấu nào tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Nếu tôi/chúng tôi vi phạm cam kết này tôi xin chịu trách nhiệm toàn bộ về hành vi của mình và tự bỏ tiền đi nộp thuế, tiền phạt thuế và các quy định của pháp luật có liên quan khác.

 

Tôi/Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quý cơ quan!

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ ho tên)