Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

-------------------------

        Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

 

GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Số:               /GPDDCT

-------------------------

1. Cấp cho: ....................................................................................................................

- Địa chỉ : ......................................................................................................................

 Số nhà:  ............. Đường:..............................................................................................

 Phường (xã): ................................................................................................................

 Tỉnh, thành phố: ...........................................................................................................

2. Được phép di dời công trình:

- Tên công  trình: ……………………………………………...........................……..

- Từ địa điểm:     (ghi rõ lô đất, địa chỉ)

- Quy mô công trình: (diện tích mặt bằng, chiều cao công trình)

- Tới địa điểm: …………:     (ghi rõ lô đất, địa chỉ)

- Lô đất di dời đến:   (diện tích, ranh giới)

- Cốt nền công trình di dời đến: ...................................................................................

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:  ........................................................................

3. Thời gian di dời: Từ …….........……đến……........

Nơi nhận:                                                       ....., ngày ........ tháng .......... năm..........

- Như trên;                                                                               

- Lưu:                                                           Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép di dời

                             (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 (Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề; đảm bảo an toàn, vệ sinh trong khu vực di dời công trình.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép di dời này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép di dời đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

  4. Xuất trình Giấy phép di dời cho chính quyền sở tại trước khi di dời và treo biển báo tại địa điểm di dời theo quy định.