Tham khảo biểu mẫu liên quan:

>> Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

>> Tải mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***------

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN

 

Tên tôi là:………………………............................………....................................………...............

Số chứng minh thư: ….....................………..Ngày cấp:………...............….Nơi cấp: …...…............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................

Chỗ ở hiển tại:......................................................................................................................................

có Bán cho:

Ông (Bà):……………………………..………….................................................…….………

Số chứng minh thư: …...…........……..Ngày cấp:…….............…...................Nơi cấp: …........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

Chỗ ở hiển tại:.............................................................................................................................

 

Số lượng: …………............................................…..(Bằng chữ:……………..…...........………)

Tương đương: …………………...................................…….............………..đồng mệnh giá

Giá bán:………………….......…..........................…(Bằng chữ: ………......….…………………)

Tổng giá trị thanh toán: ……………….................................…………...................................

(Bằng chữ: …………………………………….........……..............………………................….……)

 

Ông (Bà):………................…đã thanh toán:………….........….(Bằng chữ:…….............….…

………………………...........................................) cho Ông (Bà):……….....................................

Ông (Bà): …có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……....số lượng ........... nếu trên chậm nhất vào ngày……

Trong trường hợp Ông (Bà)……….không làm thủ tục chuyển nhượng số ..............như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền là:……

(Bằng chữ: ………) và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………số tiền…………(Bằng chữ……).

Bên bán đảm bảo số ........... trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ……….thuộc về người mua.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày………tháng……….năm 20......

BÊN MUA

BÊN BÁN

 

 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***------

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

 

Tên tôi là:………………………………………....…………………...…….

Số chứng minh thư: ……………..Ngày cấp:……...….Nơi cấp: ………...….

Địa chỉ:………………...…………………………......………..có Bán cho

Ông (Bà):………………………………………….........………………...….

Số chứng minh thư: ………..Ngày cấp:……….......….Nơi cấp: ………...….

Đại chỉ: …………………………………………......………….…………….

Cổ phiếu của công ty: …………………………….......………….………….

Số lượng: ……………….........(Bằng chữ:………………………………………)

Tương đương: ……………………................................………..mệnh giá

Giá bán:………………….........……(Bằng chữ:...………………………………)

Tổng giá trị thanh toán: ………………….........…..............………………..

(Bằng chữ: ……………………………………………..........………..………………)

Ông (Bà):……………đã đặt cọc:………….(Bằng chữ:…………..) cho Ông (Bà):……..…để mua số cổ phiếu trên.

Ông (Bà): …….. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……..số lượng cổ phiếu nếu trên chậm nhất vào ngày………

Ông (Bà)…….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:…………(Bằng chữ:………….) cho Ông (Bà)…... chậm nhất vào………

Trong trường hợp Ông (Bà)……….không làm thủ tục chuyển nhượng số cổ phần như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

Trong trường hợp Ông (Bà)……… không mua cổ phiếu trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.

Bên bán đảm bảo số cổ phiếu trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ…………thuộc về người mua.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày……tháng……….năm 200

 

BÊN MUA

BÊN BÁN

 

 

 

 

------------------------------- 

BIỂU MẪU LIÊN QUAN:

1. Đơn kiện đòi nợ;

2. Mẫu thư đề nghị thanh toán;

3. Mẫu giấy biên nhận, đặt cọc;

4. Mẫu giấy đề nghị thanh toán;