Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

       UBND tỉnh,                                                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

     TP trực thuộc TW                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cơ quan cấp GPXD...                                                                                               

 
Giấy phép xây dựng

Số:           / GPXD

(Sử dụng cấp cho các công trình thuộc dự án)

 

1. Cấp cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . .

- Địa chỉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .

 Số nhà:  . . .  .Đ­ường . . . . . .Phư­ờng (xã): . . . . .  .Tỉnh, thành phố: . ...

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: . . . . . . . . . . . .  . . .

- Tổng số công trình: (n) công trình

- Công trình số (1-n): .............................

  + Theo thiết kế có ký hiệu: ........................

  + Do: . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lập . . . . . . .... . . . . . .

  + Gồm các nội dung sau đây: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

  . Diện tích xây dựng:………..  . . . . . . . . . . . . . . m2.

  . Tổng diện tích sàn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2.

  . Chiều cao tầng 1:..............................................  m

  . Chiều cao công trình: . . . . . . . . . . . m . . . . . . . . .  số tầng . . . . . . . .

  . Trên lô đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diện tích . . . . . . . . .m2

  . Cốt nền xây dựng công trình: . . . . . . . . . . . .

. Chỉ giới xây dựng. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................................

  . Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất .....................................................

  . Màu sắc công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . Các nội dung khác: .................................................................................

Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đư­ờng  .. .. . . . . . . . . ................. . . . .

Ph­ường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . ..... . . . . .

Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Ghi nhận các công trình đã khởi công:

- Công trình:  ........................................

- Công trình:  .........................................

5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.                                                                 

Nơi nhận:                                    

- Như trên                                 

- Lư­u                                                            

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

                                                                                 

 

(Trang 2)

Chủ đầu tư­ phải thực hiện các nội dung sau đây:

 

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trư­ớc pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu t­ư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (nh­ư hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nư­ớc thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại tr­ớc khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

                          ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

      1. Nội dung điều chỉnh

      2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép.

                             ........., ngày ...... tháng ...... năm ........

                                               Thủ trư­ởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng                

                                   (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)