Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

-----------------------------------------------------------------------------

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

-------------------

        Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

........, ngày........tháng........ năm ........

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:           /GPXD

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

-------------------------

1. Cấp cho: ................................................................................................

- Địa chỉ: ....................................................................................................

 Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ................

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)...................................

- Theo thiết kế có ký hiệu:...........................................................................

- Do : .........................................lập

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): .....................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: ....................................................................

+ Mật độ xây dựng: ............, hệ số sử dụng đất: ..........................................

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ......................................................

+ Màu sắc công trình (nờ́u có): ....................................................................

+ Diện tích xây dựng (tầng một): ..........................m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gổm cả tầng hầm và tầng lửng)........................m2

+ Chiều cao tầng 1:...............................m

+ Chiều cao công trình: ................m; số tầng  ...................................................

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: ....................................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:                                    

- Như trên                                 

- Lư­u                                                            

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

                                                              ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

   1. Nội dung điều chỉnh:

   2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)