Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

-----------------------

        Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

........, ngày........tháng........ năm ........

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:           /GPXD

(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

------------------------

1. Cấp cho: ....................................................................................................

- Địa chỉ:

 Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .............. Tỉnh, thành phố: ...............

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)......................................

- Theo thiết kế có ký hiệu: .............................................................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ............................................................................lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): .........................................................

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): .........................................................

+ Hướng tuyến công trình: .............................................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: ......................................................................

+ Khoảng cách từ cốt 0,00 và khoảng cách đến các công trình đặc thù:..........

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): ........................

3. Giấy tờ về đất đai:.........................................................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:                                    

- Như trên                                 

- Lư­u                                                            

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

                                                                  (Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

                                                             ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

   1. Nội dung điều chỉnh:

   2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)