Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

-----------------------------------------------------------------------------

UBND huyện ...

UBND xã ....                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                                                         

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:        /GPXD

(Sử dựng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn)

-------------------------------

1. Cấp cho (ông/bà): ......................................................................................

- Địa chỉ thường trú: .....................................................................................

2. Được phép xây dựng nhà ở: .......................................................................

- Tại: ................................................................................................................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .................................. m2.....................................

- Tổng diện tích sàn xây dựng: ...............................m2..................................

- Chiều cao công trình: .............................. m, số tầng: ...............................

…, ngày…… tháng…… năm……

Chủ tịch UBND xã ...

(ký tên, đóng dấu)

 

                                                                  ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

....., ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

(Trang 2)

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi khởi công xây dựng.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.