Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

Hôm nay, ngày  tháng   năm 20...., tại trụ sở Văn phòng công chứng Gia Khánh, địa chỉ: Số ..........., đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Chúng tôi gồm có:

BÊN THẾ CHẤP (sau đây gọi là bên A)(1):

Ông , sinh ngày

Giấy chứng minh nhân dân số      cấp ngày     tại ,

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

Cùng vợ là bà , sinh ngày ,

Giấy chứng minh nhân dân số      cấp ngày     tại ,

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP (sau đây gọi là bên B)(1):

CÔNG TY     

Địa chỉ trụ sỏ chính:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:                    số       ngày  do        cấp

Người đại diện:

Chức vụ:

Sinh ngày:

Giấy chứng minh nhân dân

Hộ khẩu thường trú:

 

Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc thế chấp căn hộ nhà chung cư, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

 

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp căn hộ nhà chung cư theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

         

          1. Bên A đồng ý thế chấp căn hộ của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B.

 

          2. Nghĩa vụ được bảo đảm là

 

ĐIỀU 2

TÀI SẢN THẾ CHẤP

 

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số         , vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số     , do UBND  cấp ngày      

Cụ thể như sau:

    - Địa chỉ :

    - Căn hộ số:    tầng

    - Tổng diện tích sử dụng:

    - Diện tích xây dựng:  

    - Kết cấu nhà:

    - Số tầng nhà chung cư: tầng

Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

    - Thửa đất số:

    - Tờ bản đồ số:

    - Địa chỉ thửa đất:

    - Diện tích:  m2 (bằng chữ: )

    - Hình thức sử dụng:

            + Sử dụng riêng:  m2

            + Sử dụng chung: m2

    - Mục đích sử dụng:

    - Thời hạn sử dụng:

    - Nguồn gốc sử dụng:

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):

 

ĐIỀU 3

GIÁ TRỊ  TÀI SẢN THẾ CHẤP

 

Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là:   đồng

 (bằng chữ:   đồng) theo văn bản xác định giá trị tài sản thế chấp ngày /  /

         

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 

1. Nghĩa vụ của bên A:

- Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B;

- Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn bản;

- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp.

 

2. Quyền của bên A:

- Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ  tài sản thế chấp;

- Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản thế chấp.

 

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 

1. Nghĩa vụ của bên B:

- Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;

- Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

 

2. Quyền của bên B

- Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;

- Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;

- Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.

 

ĐIỀU 6

VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ

         

          1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên      chịu trách nhiệm thực hiện.

 

2. Lệ phí liên quan đến việc thế châp căn hộ theo Hợp đồng này do bên      chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 7

XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

 

7.1. Các trường hợp xử lý tài sản thế chấp:

7.1.1. Khi đến hạn trả nợ mà Bên Thế chấp (Bên Vay vốn) không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đủ hoặc vi phạm nghĩa vụ được quy định tại Điều 1 Hợp đồng này.

7.1.2. Bên Thế chấp (Bên Vay vốn) nếu phải thực hiện trả nợ trước hạn theo quy định của Pháp luật nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đủ hoặc vi phạm các nghĩa vụ theo quy định.

7.1.3. Các trường hợp khác do các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

7.2. Phương thức xử lý tài sản:

Trong mọi trường hợp như quy định tại khoản 7.1 nêu trên, Bên Nhận thế chấp có quyền chủ động xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo đúng các quy định của pháp luật.

7.3. Tiền thu được từ việc xử lý tài sản thế chấp:

7.3.1. Tiền thu được từ việc xử lý tài sản thế chấp, sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý tài sản sẽ được Bên Nhận thế chấp thu theo thứ tự: nợ gốc, lãi vay, lãi phạt quá hạn, các chi phí khác (nếu có ).

7.3.2. Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản thế chấp sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý tài sản và được Bên Nhận thế chấp thu nợ theo thứ tự nêu trên, nếu thừa sẽ được trả lại cho Bên Thế Chấp, nếu thiếu thì Bên Thế chấp (Bên Vay vốn) phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả số nợ còn lại theo quy định.

 

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

         

          Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B  chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này

a) Căn hộ không có tranh chấp;

b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

 

ĐIỀU 10

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên công nhận đã hiểu rõ những qui định của pháp luật về thế chấp tài sản gắn liền với đất; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

Hai Bên tự đọc lại và nghe Công chứng viên đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của Hợp đồng và không có điều gì vướng mắc. Hai Bên cùng ký tên, điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

 

                  

        BÊN  THẾ CHẤP                                       BÊN NHẬNTHẾ CHẤP

              (Bên A)                                                                (Bên B)

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Hôm nay, ngày  tháng Hai nghìn không trăm linh chín (/20... ), tại  trụ sở Văn phòng công chứng SUNLAW thành phố Hà nội, địa chỉ: Số ....., đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 

Tôi, Nguyễn Văn A - Công chứng viên Văn Phòng Công chứng Gia Khánh, thành phố Hà Nội ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

 Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư  được giao kết giữa

BÊN THẾ CHẤP:

Do Ông         làm đại diện.

BÊN NHÂN THẾ CHẤP:

Do Ông         làm đại diện.

- Các bên có tên, chứng minh nhân dân và địa chỉ như đã nêu ở trên

- Các bên  tự nguyện giao kết hợp đồng này và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng.

- Nội dung của Hợp đồng phù hợp với Pháp luật và đạo đức xã hội.

- Bản hợp đồng này đã được đại diện Bên Nhận thế chấp (Bên Ngân hàng) là ông/bà…ký và đóng dấu sẵn. Chữ ký của ông…và con dấu của Bên Nhận thế chấp trong bản hợp đồng này phù hợp với mẫu chữ ký và mẫu dấu mà Ngân hàng….đã đăng ký tại Văn phòng Công chứng Gia Khánh.

- Tại thời điểm công chứng, các bên có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Giá trị tài sản ghi trong hợp đồng này do các bên tự nguyện thoả thuận và cam đoan tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Sau khi tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, các bên công nhận đã hiểu rõ nội dung và đã ký tên vào bản hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.

Bản Hợp đồng này có  điều, gồm  tờ,  trang và được lập thành  bản chính có giá trị như nhau:

 - Bên Thế chấp giữ  bản, bên Nhận thế chấp giữ  bản.

 - Lưu  bản tai cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

 - Lưu  bản tại Văn phòng công chứng Gia Khánh thành phố Hà Nội.

Số công chứng:                             /HĐTC        Quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD 

 

     CÔNG CHỨNG VIÊN

 

 

 

 

  NGUYỄN VĂN A