Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

 

Hôm nay, ngày   tháng  năm 20...., tại trụ sở Văn phòng công chứng SUNLAW, địa chỉ: Số ....., đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội . Chúng tôi gồm có:

Ông , sinh ngày

Giấy chứng minh nhân dân số      cấp ngày     tại .

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

Cùng vợ là bà , sinh ngày ,

Giấy chứng minh nhân dân số      cấp ngày     tại .

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

 

Chúng tôi là những người thừa kế theo    của ông/bà    chết ngày   theo Giấy chứng tử số, quyển số:  do Uỷ ban nhân dân     cấp ngày    

 Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà      để lại như sau:

1.

2.

Chúng tôi xin cam đoan:

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà                  không còn người thừa kế nào khác;

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 

 

Những người thừa kế

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Hôm nay, ngày  tháng  năm Hai nghìn không trăm linh chín(/2009) ), tại  trụ sở Văn phòng công chứng SUNLAW, địa chỉ: Số ....., đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tôi: Nguyễn Văn A - Công chứng viên Văn Phòng Công chứng SUNLAW, thành phố Hà Nội ký tên dưới đây:

 

CÔNG CHỨNG:

 

Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa :

Ông    

    

- Các bên có tên, chứng  minh nhân dân và địa chỉ như đã nêu ở trên

 

-  Những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế;cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản thỏa thuận.

 

- Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại       từ ngày   tháng  năm    đến ngày    tháng   năm  , Phòng Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

- Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành  bản chính (mỗi bản chính gồm 03 tờ, 03 trang), giao cho:

          +   bản chính.

          +  bản chính;

          + Lưu 01  bản tại Văn phòng công chứng SUNLAW thành phố Hà Nội

 

Số công chứng:                    /2009/VBPC   Quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD 

                                                      

 

  CÔNG CHỨNG VIÊN