Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ….ngày….tháng….năm…….

 TỔNG CỤC THUẾ

Cục thuế:………..

Chi cục thuế:……….

 

TỜ KHAI

NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC

 

  1. Tên tổ chức thuê đất:................................................................................
  2. Ngành nghề kinh doanh chính:...................................................................
  3. Địa chỉ:................................................ Điện thoại:...................................
  4. Tài khoản số:....................................... Tại ngân hàng:..............................
  5. Quyết định hoặc hợp đồng thuê đất số….ngày…./…/……..
  6. Thời gian thuê đất……………….(năm, tháng).

      I. Phần tự kê khai tính tiền thuê đất

  1. Đất được thuê

 

Địa chỉ lô đất, Phường, xã, đường phố, số nhà

Diện tích từng lô đất (m2)

Giá thuê đất: đ/m2/năm

Tiền thuê đất một năm (đ)

Ghi chú

Nhóm I

Nhóm II

 

 

1:……..

2:……..

……….

……….

Cộng:

 

 

 

…………

 

 

 

  1. Đăng ký nộp tiền thuê đất hàng năm (năm…..)

 

-         Nộp tiền kỳ thứ nhất, ngày….tháng….năm….số tiền là…..đồng

-         Nộp tiền kỳ thứ hai, ngày….tháng….năm…..số tiền là….. đồng

Xin cam đoan bản tự khai trên đây là hoàn toàn đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật v ề sự khai báo trên.

 

 

 

 

…..ngày….tháng….năm

Đại diện cho tổ chức thuê đất

        (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

II. Phần kiểm tra tính toán của cơ quan thuế

 

Nội dung

Đơn vị tính

Lô 1

Lô 2

Lô…

Cộng

1.      Diện tích đất thuê

2.      Giá đất

3.      Tỷ lệ nộp tiền thuê

4.      Đơn giá thuê đất

5.      Số tiền thuê đất 1 năm

m2

đ/m2

%

đ/m2/năm

đ

 

 

 

 

 

….ngày….tháng….năm….

 

NGƯỜI KI ỂM TRA T ÍNH TOÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên)