Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------- 

Biểu mẫu trong quy trình 

 

1. Quy trình mua hàng :

 

   -   Biểu mẫu đề nghị mua hàng 

 

   -   Biểu mẫu đánh giá nhà cung ứng tiềm năng 

 

   -   Biểu mẫu biên bản bàn giao 

 

   -   Biểu mẫu giấy đề nghị thanh toán 

 

   -   Tải mẫu miểu mẫu kiểm tra chất lượng  hàng hóa nhập kho

 

   -   Tải biểu mẫu theo dõi nhà cung ứng

 

   -   Tải biểu mẫu đánh giá chi tiết nhà cung ứng

 

   -   Đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng 

 

   -   Danh sách nhà cung ứng tiềm năng 

 

   -   Tải mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao

 

   -   Yêu cầu chào giá 

 

   -   Yêu cầu mua hàng 

 

 

 

2. Quy trình quản lý kho :

 

   -   Biểu mẫu yêu cầu nhập kho 

 

   -   Biểu mẫu  báo cáo hàng tồn kho hàng quý 

 

   -   Biểu mẫu báo cáo hàng tồn kho hàng tháng 

 

   -   Biểu mẫu báo cáo kiểm kê hàng năm 

 

   -   Biểu mẫu biên bản bàn giao 

 

   -   Biểu mẫu  tình trạng thiết bị /card 

 

   -   Biểu mẫu phiếu nhập kho 

 

   -   Tải Biểu mẫu phiếu xuất kho

 

 

 

3. Quy trình bảo hành :

 

   -   Biểu mẫu tiếp nhận yêu cầu bảo hành 

 

   -   Biểu mẫu đánh giá hiện trạng 

 

   -   Biểu mẫu phương án xử lý 

 

   -   Biểu mẫu phương án xử lý - Xưởng 

 

   -   Biểu mẫu Phiếu giao việc 

 

 

 

4. Quy trình tuyển dụng :

 

   -   Biểu mẫu hồ sơ ứng viên 

 

   -   Biểu mẫu yêu cầu và kế hoạch tuyển dụng 

 

   -   Biểu mẫu danh sách ứng viên và kết quả thi tuyển 

 

   -   Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc 

 

 

 

5. Quy trình quản lý trang thiết bị :

 

   -  Danh mục trang thiết bị máy móc

 

   -   Biểu mẫu xác nhận hiện trạng máy đo 

 

   -   Biểu mẫu sổ mượn trả thiết bị 

 

   -   Biểu mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa bảo dưỡng thiết bị 

 

   -   Biểu mẫu phiếu đề nghị nhập kho 

 

   -   Biên bản kiểm tra vật tư nhập kho 

 

   -   Biểu mẫu bảo dưỡng thiết bị 

 

   -   Biểu mẫu kế hoạch hiệu chỉnh hiệu chuẩn thiết bị đo 

 

   -   Biểu mẫu đề nghị thanh toán 

 

   -  Biểu mẫu lưu hồ sơ liên quan đến máy đo thử nghiệm 

 

 

 

6. Quy trình kiểm soát tài liệu

 

   -   Sổ danh mục tài liệu 

 

   -   Phiếu yêu cầu tài liệu 

 

   -   Sổ công văn đến 

 

   -   Sổ công văn đi 

 

   -   Công văn nội bộ 

 

   -   Mẫu thông báo nội bộ 

 

   -   Mẫu báo cáo nội bộ 

 

   -   Mẫu tờ trình nội bộ 

 

   -   Mẫu báo cáo 

 

   -   Mẫu công văn

   -   Mẫu quyết định

   -   Mẫu thông báo

   -   Mẫu tờ trình

 

 

7. Quy trình trao đổi thông tin nội bộ :

 

   -   Sổ trao đổi thông tin nội bộ 

 

   -   Trao đổi thông tin nội bộ 

 

   -   Yêu cầu của ban giám đốc 

 

   -   Yêu cầu giải quyết công việc 

 

   -   Tải mẫu phiếu giao việc

 

   -  Ủy quyền 

 

 

 

8. Quy trình kiểm soát hồ sơ :

 

   -   Danh mục hồ sơ chất lượng 

 

   -   Mục lục hồ sơ 

 

   -  Tải mẫu sổ giao nhận hồ sơ