Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY…                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Số:………                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ [1]

 

Công ty Quản lý nhà............……...[2]có nhận được hồ sơ đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

của Ông (Bà): ...........................................sinh năm:........................................

Chứng minh nhân dân số:……….......do:...........................................................

cấp  ngày:.......tháng……..năm…………………………….................……………

Địa chỉ thường trú:..........................................................................................
....................................................................................................................

 

STT

TÊN CÁC LOẠI GIẤY TỜ

SỐ BẢN

CHÍNH

SAO

1.      

Đơn đề nghị mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước

 

 

2.      

Hợp đồng thuê nhà chính thức

 

 

3.      

Hộ khẩu thường trú của người đề nghị mua nhà

 

 

4.      

Giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị mua nhà

 

 

5.      

Các Giấy tờ chứng minh diện chính sách do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp

 

 

6.      

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

 

 

7.      

Quyết định ly hôn

 

 

8.      

Giấy chứng tử

 

 

9.      

Bản tường trình về việc đã được hưởng chính sách nhà ở , đất ở

 

 

10.  

Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở

 

 

 

 

Ghi chú: thời gian giải quyết bán nhà cho người đang thuê tối đa không quá 02 tháng (không kể thời gian giải quyết yêu cầu bổ túc hồ sơ, nộp tiền mua nhà và giải quyết các tranh chấp khiếu nại)

                                 

                                       ............., ngày....... tháng .....  năm............

                                                               Người nhận

                                                      (ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 


[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó

 

 

 

BIÊN NHẬN HỒ SƠ [1]

 

Công ty Quản lý nhà............……...[2]có nhận được hồ sơ đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

của Ông (Bà): ...........................................sinh năm:........................................

Chứng minh nhân dân số:……….......do:.........................................

cấp  ngày:.......tháng……..năm…………………………………………

Địa chỉ thường trú:............................................................................................
.......................................................................................................................

 

STT

TÊN CÁC LOẠI GIẤY TỜ

SỐ BẢN

CHÍNH

SAO

1.      

Đơn đề nghị mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước

 

 

2.      

Hợp đồng thuê nhà chính thức

 

 

3.      

Hộ khẩu thường trú của người đề nghị mua nhà

 

 

4.      

Giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị mua nhà

 

 

5.      

Các Giấy tờ chứng minh diện chính sách do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp

 

 

6.      

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

 

 

7.      

Quyết định ly hôn

 

 

8.      

Giấy chứng tử

 

 

9.      

Bản tường trình về việc đã được hưởng chính sách nhà ở , đất ở

 

 

10.  

Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở

 

 

 

 

Ghi chú: thời gian giải quyết bán nhà cho người đang thuê tối đa không quá 02 tháng (không kể thời gian giải quyết yêu cầu bổ túc hồ sơ, nộp tiền mua nhà và giải quyết các tranh chấp khiếu nại)

 

                                                                       

                                       ............., ngày....... tháng .....  năm............

                                                               Người nhận

                                                      (ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó