Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

>>  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------- 

CÔNG TY CỔ PHẦN ..................

-----------------

         Số:........../2013/BB-VL

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

------*------

                              Hà Nội, ngày ..... tháng...... năm 20...

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN ............................................

 ( V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm 20......., tại trụ sở công ty: Số ..... Phố ......, phường ....., quận ....., Thành phố ...... Công ty cổ phần thương mại ................ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông công ty theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Ông ............................

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp:  Ông .....................................

  Thư ký cuộc họp:          Bà ........................................

Cổ đông góp vốn:          Ông .....................................

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông .................. – Cổ đông sáng lập góp ........000.000 đồng (........ triệu đồng Việt Nam), tương ứng .......000 cổ phần, chiếm ................. % tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số........... cấp ngày ...........tháng ........... năm 20............

2. Bà .............. – Cổ đông sáng lập góp .................000.000 đồng (.........triệu đồng Việt Nam), tương ứng .........000 cổ phần, chiếm ...... % tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ......cấp ngày ..... tháng ............ năm 20...............

3. Ông ............... – Cổ đông sáng lập góp .................000.000 đồng (................triệu đồng Việt Nam), tương ứng ..............000 cổ phần, chiếm ................% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ................ cấp ngày............. tháng ...........năm 20............

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt: .......... cổ đông, tương đương với ..............000 cổ phần chiếm 100% tổng vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt: 0 người tương đương với 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

+ Số cổ đông được uỷ quyền: 0 người tương đương với 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 60.000 cổ phần, đạt 100% vốn điều lệ, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần ............................................

 DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, đã đi đến  nhất trí bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần ....................................... như sau:

1. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

8110

2

Vệ sinh chung nhà cửa 

8121

3

Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác

8129

4

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

8130

5

Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

8211

6

Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (Khoản 3 điều 73 Luật nhà ở 2005, 

Điều 50 Nghị định 71/2010/NĐ-CP và thông tư 14/2011/TT-BXD)

 

7

Xây dựng nhà các loại

4100

8

Xây dựng công trình công ích

4220

9

Phá dỡ

4311

10

Chuẩn bị mặt bằng

4312

11

Lắp đặt hệ thống điện

4321

12

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

4322

2. Sửa đổi điều lệ công ty:

- Công ty sửa đổi Điều 3 (Về ngành nghề kinh doanh)  trong Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi và Luật Doanh nghiệp năm 2005.

3.Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.

4. Thảo luận: Các cổ đông thảo luận và nhất trí bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần ...............................

5. Biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

Tán thành: 100% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.

 Không tán thành: Không

 Ý kiến khác: Không.

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.           


CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA CUỘC HỌP

  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

..............................

Các cổ đông sáng lập

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

.....................................

 

 

THƯ KÝ CUỘC HỌP

 

 

 

 

....................................

 

                

            

......................................

 

 

 

.......................................