Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, quy định các nội dung cần có trong Biên bản họp Hội đồng quản trị như sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở, mã số doanh nghiệp;

- Mục đích,  chương trình và nội dung họp;

- Thời gian, địa điểm họp;

- Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

- Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

- Các vấn đề đã được thông qua;

- Họ, tên, chữ ký chủ toạ và người ghi biên bản.

 

……

Số     /BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …..

(V/v: Thay đổi thông tin đăng ký thuế của chi nhánh)

I. Thông tin Công ty

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT…………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày…….

Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày .... tháng .... năm 2017 tại trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp.

II. Thành phần tham dự

- Ông ……………..- Chủ tịch HĐQT

- Ông ………………- Thành viên HĐQT

- Bà ………………..- Thành viên HĐQT

Chủ trì: Ông ……………………………

Thư ký: Bà ………………………………

Số thành viên HĐQT có mặt: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Số thành viên HĐQT vắng mặt: Không

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành

III. Nội dung cuộc họp

- Thông qua việc thay đổi hình thức hạch toán của chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY………….

IV. Thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký thuế của chi nhánh

IV.1 Thông tin của chi nhánh

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY …………..

Mã số chi nhánh: …………………….

- Địa chỉ chi nhánh: ..................................................................................................................

IV.2 Nội dung thay đổi:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………...

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………

Điện thoại: …………………………………Fax: …………………..

Email: …………………………………………………………………

2

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….

3

 

Hạch toán độc lập 

    x

 

Hạch toán phụ thuộc

 

 


 

4

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5

Tổng số lao động: ........................................

6

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):...........................

7

Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……………………………………

8

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

9

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt

 

Thuế xuất, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 

 

 

10

Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính: ……………..

 

Kết quả biểu quyết:

-  Tán thành               : 03/03 thành viên HĐQT

-  Không tán thành   : Không

-  Ý kiến khác           : Không

V. Thời điểm thực hiện việc thay đổi:  Kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư cấp Giấy xác nhận cho nội dung thay đổi

Kết quả biểu quyết:

-  Tán thành               : 03/03 thành viên HĐQT

-  Không tán thành   : Không

-  Ý kiến khác           : Không

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 

....

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA

....

 

 Các vấn đề khác cần lưu ý trong cuộc họp Hội đồng quản trị:

1. Địa điểm họp: Trụ sở chính hoặc nơi khác

2. Điều kiện tiến hành cuộc họp hợp lệ:

Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Thành viên chỉ được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

- Triệu tập lần 1: Từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp;

- Triệu tập lần 2: Hơn 1/2 số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Triệu tập lần 2 được tiến hành trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp điều lệ quy định thời hạn khác ngắn hơn.

3. Biểu quyết thông qua

Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Nếu số phiếu biểu quyết ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Bích Vân - Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê