Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------

Đơn vị:……………………                                          Mẫu số C35-HD                                                 

Bộ phận:………………….                                (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị SDNS:.................                            ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

                                                     BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ

                                      ( dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý)

 

                                                                                       Số:…………..

 

      Vào……….giờ……..ngày……….năm…………………………

      Chúng tôi gồm:

      - Ông/Bà:………………………………………………… đại diện kế toán

      - Ông/Bà:………………………………………………….đại diện thủ quỹ

      - Ông/bà:…………………………………………………..đại diện……….

       Cùng tiến hành kiểm kê quỹ (ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý),kết quả như sau:

 

Số

TT

Diễn giải

Đơn

tính vị

Số

lượng

Giá trị

Tính ra tiền VN

Ghi

chú

Tỉ giá

Tiền VN

A

B

C

1

2

3

5

D

I

II

1

2

 

III

Số dư theo sổ quỹ

Số kiểm kê thực tế

     - Loại

     - Loại

       …….

Chênh lệch(III=I-II)

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

                    

        - Lý do:            + Thừa :……………………………………………………

                                 + Thiếu:……………………………………………………

        - Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:……………………………………………

         ……………………………………………………………………………

 

      Thủ quỹ             Kế toán trưởng              Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

     (Ký, họ tên)            (Ký, họ tên)                       (Ký,họ tên)                  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

8. Dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài 19006162