Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***------

  

 

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

 

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…………., Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…………………

Số chứng minh thư: …………..Ngày cấp:………….Nơi cấp: ………….

Địa chỉ:………………...…............................…………………………

Hộ khẩu thường trú: …...…............................…………………………

Chỗ ở hiện tại: …...…............................………………………………

 

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là : BÊN B):  Ông (Bà):…………………

Số chứng minh thư: …...………..Ngày cấp:……….Nơi cấp: ………….

Đại chỉ: ………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …...…............................………………………

Chỗ ở hiện tại: …...…............................……………………………

 

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản Số:………….được lập ngày…..tháng…..năm  2010 tại………………….Ông/Bà:………..……

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……..….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

 

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày………tháng……….năm 2010

 BÊN GIAO TIỀN

   BÊN NHẬN TIỀN

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

 

Tên Tôi là :

Số chứng minh thư: ………..Ngày cấp:………….Nơi cấp: ………

Địa chỉ:………………...…............................……………………

Hộ khẩu thường trú: …...…............................……………………

Chỗ ở hiện tại: …...…............................…………………………

            Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền :……………. (Viết bằng chữ:………………..)  theo thỏa thuận .

 

Ký và nghi rõ họ tên: