>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.1940

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

 

----------------------------------------

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Mã số doanh nghiệp: ……………

Đăng ký lần đầu, ngày … tháng … năm …………

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày … tháng … năm ……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………….............

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): .............................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

Điện thoại: …………………………………………. Fax: ...............................

Email: ………………………………………………. Website: .......................

3. Ngành, nghề kinh doanh

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): .......................................................................

Mệnh giá cổ phần:..............................................................................................

Tổng số cổ phần: ...............................................................................................

5. Số cổ phần được quyền chào bán: ..............................................................

6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):        

7. Danh sách cổ đông sáng lập

 

STT

Tên cổ đông

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Loại cổ phần

Số cổ phần

Giá trị cổ phần (VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp) đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………. Giới tính: ......................

Chức danh: ........................................................................................................

Sinh ngày: …/..…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ...........

Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................

9. Thông tin về chi nhánh

Tên chi nhánh: ...................................................................................................

Địa chỉ chi nhánh: .............................................................................................

Mã số chi nhánh: .............................................................................................

10. Thông tin về văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện: ...................................................................................

Địa chỉ văn phòng đại diện: .............................................................................

Mã số văn phòng đại diện: ...............................................................................

11. Thông tin về địa điểm kinh doanh

Tên địa điểm kinh doanh: ..................................................................................

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..............................................................................

Mã số địa điểm kinh doanh: ..............................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

----------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: