Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

------------------------------------------------------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN
TÊN CƠ QUAN ĐKKD
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
HỘ KINH DOANH

 Số: ………………..

Đăng ký lần đầu, ngày … tháng … năm ………

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày … tháng … năm ……

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………….........................

2. Địa điểm kinh doanh:..................................................................................

Điện thoại: …………………………………………. Fax: ...............................

Email: ………………………………………………. Website: .......................

3. Ngành, nghề kinh doanh:............................................................................

4. Vốn kinh doanh: .........................................................................................

5. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh: ............................................................

.........................................................................................................................

Giới tính: ...........................................................................................................

Sinh ngày: ..…/..…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ...........

Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................

Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: .............................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...............................................................................

Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: ............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................

6. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

 

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Giá trị phần vốn góp (VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

\

 

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

---------------------------------------------------