SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…          
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

Mã số doanh nghiệp: …………………..

Đăng ký lần đầu, ngày … tháng … năm ……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày … tháng … năm ……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………...........

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...............................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): .............................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

Điện thoại: …………………………………………. Fax: ...............................

Email: ………………………………………………. Website: ......................

3. Ngành, nghề kinh doanh

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): .....................................................................

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):

........................................................................................................................

6. Danh sách thành viên góp vốn

 

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị phần vốn góp (VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Người đại diện theo pháp luật của công ty

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………..…. Giới tính: .................

Chức danh: .....................................................................................................

Sinh ngày: …./...…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: .......

Chứng minh nhân dân số: ................................................................................

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: .............................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ............................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...........................................................................

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................

8. Thông tin về chi nhánh

Tên chi nhánh: ...............................................................................................

Địa chỉ chi nhánh: ..........................................................................................

Mã số chi nhánh: ...........................................................................................

9. Thông tin về văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện: ................................................................................

Địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................................

Mã số văn phòng đại diện: .............................................................................

10. Thông tin về địa điểm kinh doanh

Tên địa điểm kinh doanh: ...............................................................................

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..........................................................................

Mã số địa điểm kinh doanh: ..........................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)