>> Luật sư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

(Dùng cho TCPCPNN đã được cấp Giấy phép lập Văn phòng Đại diện)

 

Kính gửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ………………………….

 

            Căn cứ Điều 10 của Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt nam ban hành kèm theo Quyết định số 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam;

            Văn phòng đại diện của tổ chức ……, được lập theo Giấy phép lập Văn phòng Đại diện số …../UB-ĐD, ngày …. tháng … năm… của Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, xin đăng ký hoạt động như sau :

            1. Địa chỉ Văn phòng Đại diện tại Hà Nội :

            2. Các chương trình/dự án do tổ chức tài trợ/triển khai tại tỉnh :

STT

Tên và nội dung dự án

Thời gian dự án

Địa bàn dự án trong tỉnh

Cơ quan đối tác dự án

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            3.Cơ quan đầu mối Việt Nam :

            4. Người chịu trách nhiệm về các hoạt động của tổ chức tại Việt Nam :

                        - Ông/Bà :                                                       - Ngày sinh :

                        - Quốc tịch :                                                    - Chức danh :

            5. Thời hạn Giấy đăng ký hết hiệu lực(theo Giấy phép được cấp) :

 

            UBND tỉnh, thành phố ….. chuẩn y               Hà Nội, ngày …. tháng … năm …

            việc đăng ký hoạt động                                     Trưởng Văn phòng Đại diện

            Số : …., ngày … tháng … năm …                                     Ký tên

            T/M UBND tỉnh, thành phố ……                                (Ghi rõ họ tên)

            Ký tên và đóng dấu

 

 

---------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn thành lập tập đoàn kinh tế;

2. Tư vấn thành lập công ty chứng khoán;

3. Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể;

4. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp;

5.  Dịch vụ giữ tên trước cho doanh nghiệp;

6. Tư vấn thành lập Công ty cổ phần tại Hà Nội;