Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------ 

TP-LS-01

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

Kính gửi:............................................................................................

 

Tên tôi là: ................................................................................................................................. ……………............................................nam/nữ.......................................................................

Sinh ngày............../.........../.............Nơi sinh……………………………….……….................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư số:…….ngày….tháng…năm….

Hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):..........................................................

………………………………………………………………………………...........................

Tôi làm đơn này đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Tôi xin cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.

                                                       Tỉnh Nam Định, ngày    tháng 08 năm 2012

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)