CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

                                …., ngày … tháng … năm………

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …...................... Giới tính: ......................

Sinh ngày: …/…/……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ......................

Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................

Ngày cấp: …/…./…….. Nơi cấp: ................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................

Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................

Ngày cấp: …/…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ..................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ......................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................

Tỉnh/Thành phố: .............................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ........................................

Email: ………………………………………. Website: ................................

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..............................................

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................

Điện thoại: ………………………………………. Fax: ..................................

Email: …………………………………………… Website: ...........................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ..........................................................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số(bằng số; VNĐ): ...............................................................................

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.


Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)