Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

-----------------------------------------------------------------------------------

 

.....................................                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:……………                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

 

            Kính gửi:.......................................................................................................................................

Họ và tên:………………………......................…………….MSCB:……….......…

            Đơn vị:...........................................................................................................

Đề nghị tạm ứng số tiền:…………………………………...........................………

Viết bằng chữ:……………………………………............................………………

Lý do tạm ứng:……………………………….…….........................………………

Thời hạn thanh toán:……………………………..........................…………………

 

     Thủ trưởng đơn vị                  Chủ nhiệm đề tài/dự án                    Người tạm ứng

 

 

 

 

PHẦN KIỂM SOÁT VÀ CHẤP NHẬN:

 

Số tiền:……………………………………………………………

Viết bằng chữ:……………………………………………………

Theo phiếu hạch toán số:……………..của ngân hàng ngày………

 

Phụ trách kế toán                                      TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP