Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

-----------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                               

                                                              Ngày……tháng……năm……

                    

                      Kính gửi:     Công ty cổ phần ………

                                         Số …… đường………, phường ……., quận ………., Hà Nội

 

Căn cứ theo Điều ..... của Hợp đồng Tư vấn quản trị số: …./…-…ký kết ngày… tháng …. năm 20…. giữa Công ty cổ phần ………….. với Công ty Luật TNHH Minh Khuê, tổng phí dịch vụ tư vấn là …..000.000VNĐ/ 01tháng (………Việt Nam đồng) (mức phí này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

 

Công ty luật TNHH Minh Khuê (MST: .........................) đề nghị Công ty cổ phần ……………… thanh toán cho Công ty chúng tôi số tiền dịch vụ tư vấn của tháng … năm 2010 (từ …/…./20…. đến …./…./20…..). Công ty chúng tôi sẽ xuất hoá đơn GTGT cho Quý Công ty với nội dung như sau:

Phí dịch vụ:                               ……000.000 VNĐ

Thuế GTGT:                               …..000.000 VNĐ                           

Tổng:                                        …….000.000VNĐ

(Bằng chữ: …………………..đồng Việt Nam)

 

Số tiền trên gửi vào tài khoản của Công ty Luật TNHH Minh Khuê, số ..................  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Xuân.

 

Xin trân trọng cảm ơn,

Kính thư,

 

 

Ông......................... – Giám Đốc