Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------

Tên Ngân hàng                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ

 

Căn cứ Thông tư …………………………………..

Ngân hàng: (Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ).

 

XÁC NHẬN

 

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………..

Tên giao dịch tiếng Anh ( viết tắt):…………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………..

Chủ tài khoản:…………………….chức danh:…………………………………….

Đã nộp đủ số tiền ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động là:…………………( Bằng chữ:………………………………………………………….)

Vào tài khoản số……………….tại ngân hàng.

 

Giấy xác nhận được lập thành 03 bản: 02 bản giao doanh nghiệp, 01 bản ngân hàng giữ.

                            

 

             ……ngày……tháng……năm……

                                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                                       (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

 

-------------------------------------------