SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP …
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------

Số: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………, ngày … tháng … năm ….

 

GIẤY XÁC NHẬN

NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

 

Phòng Đăng ký kinh doanh: ............................................................................

Địa chỉ trụ sở: ...............................................................................................

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ...................................

Email: …………………………………………. Website: ...........................

Ngày ……/……./…… Phòng Đăng ký kinh doanh đã nhận của Ông/Bà ........

.......................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................

Điện thoại: …………………………………….. Email: ................................

01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp về việc: ......................................................

............................................................................................ qua mạng điện tử.

Bộ hồ sơ gồm có:

- ......................................................................................................................

- ......................................................................................................................

- ......................................................................................................................

- ......................................................................................................................

Đề nghị người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và gửi Giấy này đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy này để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Chữ ký đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp

(Ghi họ tên và đóng dấu)1

 

 

1 Trường hợp thành lập doanh nghiệp thì không phải đóng dấu,

Trường hợp đã có chữ ký điện tử thì không phải ký vào Giấy này.