Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, công ty hợp danh)  bao gồm:
1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp và đối với Hợp tác xã - tham khảo mẫu;
2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh:
- Của Chủ Doanh nghiệp tư nhân – tham khảo mẫu  (đối với Doanh nghiệp tư nhân, không yêu cầu biên bản họp)
- Của Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên – tham khảo mẫu  (đối với Công ty TNHH 1 thành viên, không yêu cầu biên bản họp)
- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên – tham khảo mẫu;
- Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – tham khảo mẫu
- Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh – tham khảo mẫu
- Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Ban quản trị hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên đối với Hợp tác xã.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ