Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH

SỐ: …../2014/MKLAW-…../GTDN

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH(sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngày ….. tháng …… năm 20……, tại Hà Nội giữa các bên sau đây:

BÊN A: CÔNG TY TNHH …………………………………………….………….

Địa chỉ:  Đường …………., Phường …….., Quận………., thành phố…………….

Đại diện:

Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ (MK LAW FIRM)

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà FAFIM, Số 19, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (+84-4) 9916057                   Fax :     (+84-4) 35510350                             

Email: lienhe@luatminhkhue.vn              Website: www.luatminhkhue.vn     

Người đại diện: Lê Minh Trường          Chức vụ: Giám đốc

Trên cơ sở kết quả đàm phán, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện như sau:

 

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A và Bên A đồng ý nhận cung cấp từ Bên B dịch vụ về giải thể chi nhánh có nội dung chi tiết nêu tại Điều 2 và với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

 

Điều 2. Phạm vi tư vấn và Thời gian thực hiện

2.1 Phạm vi tư vấn:

 

            Phạm vi tư vấn gồm các công việc sau đây:

           - Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho Bên A trước khi tiến hành giải thể chi nhánh.

- Soạn thảo hồ sơ và thay mặt Bên A tiến hành thủ tục giải thể tại cơ quan có thẩm quyền

2.2 Thời gian thực hiện:

Thời gian hoàn thành các công việc như sau:

- Thực hiện soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong vòng 2 (hai ngày) ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu;

- Hoàn thành đăng bố cáo giải thể trên 3 số báo tuần liên tiếp 10 (mười ngày) ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu;

- Nộp hồ sơ giải thể chi nhánh & nhận quyết định cho phép giải thể chi nhánh tại Sở kế hoạch đầu tư trong vòng 5 (năm ngày) ngày làm việc.

 

Điều 3. Phí tư vấn và Phương thức thanh toán

  Phí tư vấn: Phí tư vấn thanh toán (bằng tiền đồng Việt Nam) cho các công việc nêu tại các Điều 2 được tính trọn gói là …...000.000VNĐ (bằng chữ: …triệu đồng), chưa bao  gồm 10% thuế giá trị gia tăng. Phí tư vấn sẽ được thanh toán làm ba (02) đợt, đợt 1             sẽ thanh toán …...000.000 VNĐ vào ngày 2 bên ký hợp đồng, đợt 2 sẽ thanh toán số tiền   …000.000 VNĐ khi hoàn thành quyết toán nợ đọng với cơ quan thuế và thanh toán đợt     cuối …000,000 VNĐ khi kết thúc hợp đồng.

  Phí tư vấn nêu trên không bao gồm các chi phí đi lại, lưu trú và các chi phí khác do hai bên thỏa thuận riêng.

 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

 Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của Bên B. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và nội dung của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Bên B.

- Thanh toán cho Bên B phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.

- Phối hợp kịp thời với Bên B trong việc tiến hành thủ tục.

- Yêu cầu Bên B thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã cam kết tại Khoản 2.1 theo phương thức tư vấn quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.

- Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Bên A Phí dịch vụ.

- Bàn giao cho Bên A các giấy tờ xác nhận việc giải thể với điều kiện Bên A tuân thủ quy định về việc thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với Bên B trong tiến hành các thủ tục bắt buộc phải có sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của Bên A theo quy định của pháp luật.

- Báo trước cho người đại diện của Bên A có mặt tại cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục mà pháp luật yêu cầu.

- Yêu cầu Bên A thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên A theo quy định tại Hợp đồng này.

          

           Điều 5. Các thỏa thuận khác

Toàn văn Hợp đồng này được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, hai bên có quyền đề xuất sửa đổi bất kỳ nội dung nào của bản Hợp đồng này. Mọi sửa đổi, bổ sung bất kỳ Điều khoản nào của văn bản Hợp đồng này đều phải được người đại diện hợp pháp của hai bên lập thành văn bản dưới hình thức một Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng và phải được ký kết theo thẩm quyền, trình tự như ký kết văn bản Hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (01) hai bản gốc. Để khẳng định những cam kết nêu trên, người đại diện hợp pháp của từng bên tự nguyện ký tên và đóng dấu dưới đây tại ngày nêu ở phần đầu của Hợp đồng này:

                             BÊN A                                                                                          BÊN B

 

 

 

---------------------------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ LUẬT LIÊN QUAN: